Daveti Farah İletişim Bilgileri860 kez incelendi

Daveti Farah

Aradýðýnýz her þeyi belki aklýnýza hiç gelmemiþ olan ayrýntýlarý salonumuzda bulacaksýnýz. Unutmayýn, güzellikler ayrýntýlarda gizlidir. Hayatýnýzdaki bu en güzel günü sýnýrsýz hizmet anlayýþýyla düþlerinizdeki gibi bir güne çevirmek için sizleri Davet-i Farah Salonuna bekliyoruz.

... ve diyoruz ki "Mutluluk Bizimle Baþlar"

Daveti Farah Resimleri

Daveti Farah Kampanya ve İndirim Fırsatları

İndirim Fırsatı Bulunmamaktadır.

Daveti Farah Hizmetleri

Düðün Salonu Hizmetleri

 • Çýlgýnca Bir Koþuþturma Gerektirir Düðünler. Davetliler, Nikâh Masasý, Gelinlik Yolu.. Her Biri Ayrý Telaþtýr. Düðün Öncesinde Yorucu Ama Bir O Kadar Da Tatlý Bir Yoðunluk Yaþar Bu Masalýn Kahramanlarý. O Mutlu Gün Gelip Çattýðýnda Ýse Kalplerinde Müthiþ Bir Heyecan Oluþur.
 • Davet-Ý Farah Düðün Salonu Olarak, Bir Ömür Boyu Sürecek Mutluluðunuza Atacaðýnýz Ýlk Adýmda Sizlere, Ailelerinize Ve Dostlarýnýza; Samimi Bir Ortamda Hizmet Vermek Ýçin Zengin Seçeneklerimizi Zevkinize Ve Beðeninize Sunuyoruz.

Niþan Organizasyonlarý

 • Unutulmaz Davetleri Hazýrlamak Ýçin,  Yemeklerin Görsel Ve Lezzet Zenginliðini Mükemmel Bir Sunumla Bütünleþtirip, Her Bir Ýkramý Kendi Ýçinde Bir Þölene Dönüþtürüyoruz.  Güzelliði, Yaratýcýlýðý, Renk Kombinasyonlarýnýn Çeþitliliðini, Türk Mutfaðýnýn Lezzetleri Ýle Birleþtirip Misafirlerinizin Beðenisine Sunuyoruz.
 • Niþan, Evliliðe Giden Yolda Önemli Yapý Taþlarýndandýr, Niþan Programýnýzýn Hayallerinizin Ötesinde Olmasý Ýçin Bizi Arayýn, Davet-Ý Farah Düðün Salon... Sizin Ve Misafirlerinizin Unutamayacaðý Niþan Organizasyonlarýnda Buluþalým... Salonu Olarak, Bir Ömür Boyu Sürecek Mutluluðunuza Atacaðýnýz Ýlk Adýmda Sizlere, Ailelerinize Ve Dostlarýnýza; Samimi Bir Ortamda Hizmet Vermek Ýçin Zengin Seçeneklerimizi Zevkinize Ve Beðeninize Sunuyoruz.

Sünnet Düðünleri

 • Sünnet Düðünü Organizasyonlarý, Hem Erkekliðe Ýlk Adýmý Atacak Çocuðumuz Hem De Bizler Ýçin Son Derece Önemli Ve Daima Güzellikler Ýle Hatýrlanacak Bir Etkinliktir. Bu Önemli Günde Davet-Ý Farah Düðün Salonu Olarak Sizlere Tecrübeli Kadromuz Ve Uygun Fiyat Politikamýz Ýle Çeþitli Hizmetler Sunuyoruz.
 • Sünnet Düðünü Organizasyonu Ýçin Süsleme, Ekip-Ekipman Temini, Animasyon Ve Eðlence Gösterileri Gibi Hizmetler Ýle Hizmetinizdeyiz. Düðün Salonlarý Arasýnda Fiyat Ve Kalite Farkýný Ortaya Koyan Davet-Ý Farah Düðün Salonu, Bu Alanda Birçok Organizasyon Düzenleyen Tecrübeli Ve Dinamik Ekibi Ýle Sizlerin Hizmetinizde

Kýna Organizasyonlarý

 • Kýna Gecesi Organizasyonlarý Gibi Hayatýnýzda En Güzel Duygularý Yaþayacaðýnýz Anlarda Mutlaka O Mekanýn Hayalinizdeki Renkleri Almasýný Ýstersiniz. Renkler Ve Biçimler Hafýzada Kalabilen En Önemli Unsurlardýr. Bunun Ýçin Bu Mekaný Seçtiðiniz Renkleri Ýçeren Fiyonklar, Masa Sandalye Süslemeleri, Çiçekler, Mumluklar, Balonlar, Iþýklar Gösterileri Gibi Ekipmanlarla Süslüyoruz.
 • Kýna Gecesi Organizasyonlarýnýzda, Sizlere Her Türlü Karmaþadan Uzak, Hayal Ettiðiniz Ortamda, Çiftler Ve Aileleri Ýçin Yaþamlarýnýn O En Heyecanla Beklenen, En Özel, Eþsiz Günlerinde Yalnýz Býrakmýyor, Sürprizlerle Ve Görkemle Dolu Muhteþem Bir Þölene Davet Ediyoruz.

Dini Düðün Ve Mevlüt Organizasyonlarýmýz

 • Ýslami Düðün Organizasyonlarýnýn Planlanmasý Ve Uygulamalarýnda Dinimizin Kurallarý Ve Buyruklarý Esas Alýnýr. Sunum Çok Önemli Olmakla Birlikte Fazla Uzatýlmamalýdýr. Sohbet Ve Kuraný Kerim Tilaveti Esnasýnda Sükunetin Saðlanmasý Ýçin Gerekli Tedbirler Alýnmalýdýr.
 • Dini Düðün Organizasyonlarý Ýslam Dini Geleneðine Uygun Olarak Düzenleneceði Ýçin Organizasyonda Görev Alacak Ekip Ve Sanatçýlar Dini Konseptle Tezat Oluþturmamalýdýr. Sema Gösterisinde Mevlevi Arkadaþlarýmýz Ýçin Uygun Ortam Oluþturulmazdý Semazen Gösterisi Aþýrý Uzatýlmamalýdýr. Dini Düðün Organizasyonlarýnda Görevlendirilecek Kiþiler Özenle Seçilmeli Kýlýk-Kýyafet Diksiyon Ve Ýletiþim Becerilerine Dikkat Edilmelidir.

Ýþ, Kokteyl Organizasyonlarý

 • Davet-Ý Farah Düðün Salonunda Bir Kokteylden Beklediðiniz Hizmetten Daha Fazlasýný Gerek Müziði, Gerek Tadýmlýklarý Gerek Süsleme Ve Dekoru Ýle Alacaðýnýzý Garanti Ediyor. Mekan Seçimi, Þýk Karþýlamalarý Titizlikle Tasarlýyor Kendi Kokteylinizde Sizleri Gururla Aðýrlarken Misafirlerinizin Huzuruyla Baþarýsý Artýyor.

Mezuniyet Balolarý

 • Anaokulu, Ýlkokul, Ortaokul, Lise Ve Üniversiteli Öðrencilerin Sene Sonu Ya Da Eðitim Hayatý Sonunda Organize Etmek Ýstedikleri Mezuniyet Balosu Organizasyonlarý Ýçin Salonumuz Deneyimli Ekibimiz Ýle Hizmetinizdedir. Öðrenci Arkadaþlarýn Ekonomik Ýmkanlarýný Da Göz Önünde Bulundurarak Son Derece Makul Fiyatlar Ýle Kendilerini Aðýrlamaktayýz. Otel, Eðlence Mekanlarý, Restoran Vb. Mekanlara Ödeyeceðiniz Ücretin Çok Daha Azýný Ödeyerek Davet-Ý Farah Düðün Salonumuzda Mezuniyet Balosu, Okuma Bayramý, Okul Þenliði, Proje Gösterileri, Personel Yemekleri Ve  Okul Partisi Organizasyonlarýna Sahip Olabilirsiniz.

Toplantý, Panel Ve Sempozyumlar

 • Þirket Veya Resmi Kurumlarýn Düzenleyeceði Toplantý, Panel, Sempozyum Vb. Etkinlikleri Salonumuzda Yapabilirsiniz. Bu Etkinliklerde Son Derece Makul Fiyat Vermekteyiz. Böylelikle Toplantýlarýný Þanlýurfa'nýn En Gösteriþli Mekanýnda Yapabilirsiniz.

Daveti Farah Hakkında

Daveti Farah Düðün Salonu Þanlýurfa ilinde 20.05.2018 tarihinde yýlýnda Sayýn Mahmut Sami KARAÇÝZMELÝ tarafýndan kuruldu. Salon, Þanlýurfa merkezde, Þanlýurfa ilinin ihtiyaçlarýna cevap verecek þekilde kuruldu. Kuruluþunda hiçbir masraftan kaçýnýlmadý. Tüm malzemelerin en kalitelisi kullanýldý. Salonumuz inþaa edilirken Þanlýurfa geleneksel yapýsýný çaðrýþtýran mermer ve figürlere çokça yer verildi. Bu yönüyle salonumuza gelen misafirler salondan oldukça memnun kalmaktadýrlar.

Davet-i Farah Düðün Salonu, yeni açýlmýþ olmasýna raðmen vatandaþlarýmýz tarafýndan çok tutuldu. Geniþ iç mekaný, eþsiz tasarým özellikleri ile Þanlýurfa'da evlenen çiftlerin mutlu günlerini yaþadýðý çok özel bir mekan haline geldi.

Aradýðýnýz her þeyi belki aklýnýza hiç gelmemiþ olan ayrýntýlarý salonumuzda bulacaksýnýz. Unutmayýn, güzellikler ayrýntýlarda gizlidir. Hayatýnýzdaki bu en güzel günü sýnýrsýz hizmet anlayýþýyla düþlerinizdeki gibi bir güne çevirmek için sizleri Davet-i Farah Salonuna bekliyoruz.

... ve diyoruz ki "Mutluluk Bizimle Baþlar"

Sayfa Başına Dön

Daveti Farah Salon Bilgileri

Salonumuzu belli baþlý özelliklerini sýralayalým;

 • 2000 Kiþilik Kapasite
 • 2500 metrekare Düðün-Toplantý Alaný
 • 6 Adet Büyük Salon Tipi + 10 Adet Duvar Tipi Klimalarla Sýcak geçen yaz günlerinde sýnýrsýz ferahlýk
 • Bilgisayarla yönetilebilen dev projeksiyon sisteminde Slayt, video ve sunularýnýzý oynatabilme olanaðý
 • Creative Marka Dev Ses Sistemiyle düðünlerinizde eðlenceyi dorukta yaþayýn.
 • Profosyonel Müzik Gurubumuz
 • Yemekli Düðünler için extra Mutfak ve Yemek Hizmetleri
 • Gelin Odasý, Kýna Odasý, Giyinme Odasý gibi Extra mekanlar.
 • Oscar Fotoðrafçýlýk desteði ile Profesyonel Düðün Fotoðraflarý
 • Salonumuza özel Trafo ve Jeneratör Hizmeti
 • Geniþ Otopark
 • ++ Bir Düðün salonunda olmasý gereken tüm hizmetler Davet-i Farah Düðün Salonunda
 • En Güzel ve en özeli birlikte yaþamak istiyorsanýz Davet-i Farah Düðün Salonuna gelmeden karar vermeyin.

Sayfa Başına Dön

Daveti Farah İletişim Bilgileri

Daveti Farah Adresi Nerede Harita Google Map

Daveti Farah iletişim bilgileri 860 kez görüntülendi.

Geri Dön