Romantika Garden İletişim Bilgileri2105 kez incelendi

Romantika Garden

Hakkında Yazısı Bulunamadı.

Romantika Garden Resimleri

Romantika Garden Kampanya ve İndirim Fırsatları

  Yeni Çiftlere Sitemize Özel İndirim Fırsatı.

İndirim Fırsatı Sitemiz üzerinden yapılan Rezervasyonlarda Geçerlidir.

Romantika Garden Hizmetleri

  • DÜÐÜN
  • NÝÞAN
  • NÝKAH
  • KINA
  • BEBEK KUTLAMASI
  • DOÐUM GÜNÜ
  • DAVET

Ýyi gününüzde yanýnýzdayýz! Düðün, niþan, kýna, nikâh, bebek kutlamasý, doðum günü ve diðer tüm davet organizasyonlarýnýza yeni bir soluk getirmek için buradayýz. Kreatif sanat danýþmaný ve anlaþmalý sanatçýlarýmýzýn desteði ile tam da hayal ettiðiniz gibi eþsiz bir düðünü tasarlayýp Ýstanbul’un eþsiz mekâný Fenerbahçe’de Romantika Garden’da ister açýk ister kapalý mekânda gerçekleþtirebiliriz. Mutluluk paylaþtýkça çoðalýr ya, isterseniz size özel hazýrlanmýþ web sitesi ve sosyal medya hesaplarý ile sosyal çevrenizle birlikte mutluluðunuzu an ve an birlikte yaþayabilirsiniz. Bunlarýn yanýnda iyi gün fotoðrafçýlarýmýzla bu eþsiz görüntüleri bambaþka bir gözle bir film gibi hazýrlayýp uzun yýllar tebessüm ettirecek bir arþive de sahip olabilirsiniz.

Romantika Garden Hakkında

Mimaride olabildiðince yer verilmiþ cam unsurlar içerisi ve dýþarýsý arasýndaki sýnýrlarý en aza indirir. Dört duvar arasýnda deðil, aðaçlarýn gölgesinde ve denizin kýyýsýnda hissi yaþatýr. Bahçesi çimenlerle, uslu kedileriyle, rengârenk çiçekleriyle ve deniz kokusuyla tüm yorgunluðu çekip alýr. Romantika, Fransýz iþi oturma gruplarý, Venedik tarzý avizeleri, dantel þýklýðýnda yemek takýmlarýyla zarafetin vücut bulmuþ halidir.manzarasý karþýlýyor. Yüzlerce aðaç, tertemiz hava, göðe karýþan kuþ sesleriyle özlediðiniz Ýstanbul merhaba diyor.

Burada klakson sesleri, egzost kokularý, kargaþa ve kaos yok. Huzur; birkaç dakikasý þehrin çileli saatlerine bedel saf huzur var. Çiçek kokularýnýn baþ döndürdüðü, kuytularýnda kedilerin uyukladýðý, zamanýn yavaþladýðý Romantika, artýk hatýralarda kalmýþ eski Ýstanbul’dan bir kesit sunuyor. Bu nadide mekânýn muhteþem atmosferinde dillere destan bir düðün, nikâh ya da bir davet vermek için sizler bu güzelliði her þeyiyle yaþamaya Romantika Garden ile bir rüyaya davet ediyoruz.

Yüzlerce, binlerce mutluluða þahit olmuþ bu nadide mekâný sizlere sunmayý görev edinmiþ tecrübeli bir ekip olarak sizleri dört dörtlük bir ev sahibi olmanýn tadýný çýkarmaya Fenerbahçe’ye bekliyoruz. Zaman bir rüyadýr Ýstanbul’da; kandillerin aydýnlattýðý gecelerden gökdelenlerin gölgesine uzanýr. Dün ve bugün birbirine karýþmýþtýr. Denizin yeþile karýþmasý gibi… Dalga seslerinin martý çýðlýklarýna, efsanelerin gerçeðe, hayatýn hayallere… Bir varmýþ, bir yokmuþ… Dünyanýn en güzel þehrinin en güzel köþesinde, masallardaki kadar zarif bir yer varmýþ; Romantika Garden…

Ýstanbul’un dillere destan cazibe merkezi Fenerbahçe Parký, doðallýðýný muhafaza etmiþ, þehrin el deðmemiþ son köþelerinden. Romantika, parkýn ortasýnda çiçek gibi açýyor, bu güzelliði taçlandýrýyor. Romantika, yüksek estetik zevkin doðayla, lezzetin kusursuz sunumla kesiþtiði yerde, yýllardýr misafirlerini aðýrlýyor. Romantika’ya teþrif edenleri ilk olarak, Marmara’nýn mavi sularýnda martý misali çýrpýnan yelkenliler ve seyrine doyum olmaz Adalar manzarasý karþýlýyor. Yüzlerce aðaç, tertemiz hava, göðe karýþan kuþ sesleriyle özlediðiniz Ýstanbul merhaba diyor. Burada klakson sesleri, egzost kokularý, kargaþa ve kaos yok. Huzur; birkaç dakikasý þehrin çileli saatlerine bedel saf huzur var. Çiçek kokularýnýn baþ döndürdüðü, kuytularýnda kedilerin uyukladýðý, zamanýn yavaþladýðý Romantika, artýk hatýralarda kalmýþ eski Ýstanbul’dan bir kesit sunuyor. Romantika’da, Ýstanbul’un gelinlik giydiði kýþ günlerinde kendinizi bembeyaz karlarýn ortasýnda bulursunuz. Baharda doða canlanýrken kuþlar kâh çiçek dallarýnda, kâh masanýzda þakýr. Yazýn denizden esen rüzgâr Romantika’ya yudum yudum ferahlýk taþýr. Sonbahar önüne kattýðý yapraklarý ve aydýnlýk günleri süpürürken, kusursuz bir þiirin en güzel dizesi gibidir Romantika.

Sayfa Başına Dön

Romantika Garden Salon Bilgileri

Masmavi denizi ve yemyeþil doðasýyla Ýstanbul’un nazar boncuðu. Ýstanbul’u Ýstanbul yapan yerlerin baþýnda gelen Fenerbahçe’nin geçmiþi, þehrin kadim tarihi kadar köklüdür. Bir zamanlar Bizans seçkinlerinin ikametgahý olan Fenerbahçe, gün gelmiþ Osmanlý Sultanlarý’nýn konaklarýna ev sahipliði yapmýþ. Çaðlar süren ihtiþamýn sonrasýnda, Fenerbahçe kýsa da olsa fetret devri yaþar. Eski günlerinin uzaðýnda bakýmsýz ve boynu bükük kalýr. Ancak 1990’da Kadýköy Belediyesi ve efsane Turing Baþkaný Çelik Gülersoy’un anlaþmasý ile yeni ve temiz bir sayfa açýlýr.

Fenerbahçe kýsa sürede geçmiþ günlerini kýskandýracak güzelliðe kavuþur. Uçsuz çimenlikler, yüzlerce aðaç, binlerce çiçek ve masmavi deniziyle Ýstanbul’un nazar boncuðuna dönüþmüþtür. 1991 Mart’ýndan bu yana hayattan ve Ýstanbul’dan keyif almasýný bilenlerin uðrak noktasý Romantika, Fenerbahçe Parký’nýn en güzel yerinde. Sadece Kadýköy sakinleri için deðil, kent belleði adýna nadide bir mekan. Þehrin hem içinde, hem de bir o kadar dýþýnda olmanýn ayrýcalýðýný taþýyor. Lacivert, yýldýzlý yaz gecelerinde, Adalarýn ýþýklarý uzaktan kýrpýþýrken, Romantika baþka alemlere açýlan bir kapý gibi büyüler insaný. Gündüzü ayrý güzeldir, gecesi ayrý güzel. Kimisi için çocuklukta içilen bir þiþe gazoz, kimisi için yorgunluk kahvesi. Romantika bazen evlenme teklifi demek, bazense denizi seyredip eski aþklarý düþünmek. Yaþayan ve türlü hisler yaþatan, hatýralar kadar canlý bir mekan Romantika.

Sayfa Başına Dön

Romantika Garden İletişim Bilgileri

Romantika Garden Adresi Nerede Harita Google Map

Google Map Haritası Bulunamadı.

Romantika Garden iletişim bilgileri 2105 kez görüntülendi.

Geri Dön